Ký hiệu

Chủ đề chuẩn đầu ra

TĐNL

a

Kiến thức

 

PLO 1

Ấp dụng kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết sâu, rộng trong phạm vi của ngành ngôn ngữ Trung Quốc

5

PLO 1.1

Giải thích và áp dụng kiến thức lý thuyết của ngôn ngữ Trung Quốc (ngữ âm, hình thái, cú pháp, ngữ nghĩa) làm nền tảng phát triển kỹ năng thực hành tiếng và lý giải các hiện tượng ngôn ngữ

3

PLO 1.2

Phân tích, so sánh kiến thức cơ bản về các vấn đề văn hóa - xã hội giữa Trung Quốc Việt Nam, vận dụng vào các tình huống giao tiếp xuyên văn hóa, trong lĩnh vực thương mại, trong lĩnh vực, biên phiên dịch, trong lĩnh vực giảng dạy

4

PLO 1.3

Tổng hợp kiến thức trog lĩnh vực thươg mại, lý luận và phươg pháp dịch thuật, lý luận và phươg pháp giảng dạy tiếg Trug, để làm việc với tư cách là nhân viên giao dịch quốc tế,biên, phiên dịch viên, tại các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức trog và ngoài nước, làm giáo viên giảg dạy tiếg Trug tại các trung tâm ngoại ngữ và trường học

 

5

PLO 2

Áp dụng kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật

3

PLO 2.1

Xác định được các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối chính trị của Đảng Cộng sản VN;

1

PLO 2.2

Hiểu biết sơ lược về pháp luật và quốc phòng an ninh;

2

PLO 2.3

Áp dụng kiến thức khoa học xã hội - nhân văn bổ trợ cho học tập và công tác liên quan đến ngôn ngữ Trung Quốc

3

PLO 3

Sử dụng kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc

3

PLO 3.1

Sử dụng kiến thức tin học văn phòng thiết yếu trong học tập và công việc

3

PLO 3.2

Sử dụng các phần mềm, ứng dụng công nghệ cho học tập, nghiên cứu trong các lĩnh vực thương mại, biên phiên dịch và giảng dạy tiếng Trung Quốc

3

PLO 4

Lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong học tập, nghiên cứu và các lĩnh vực công việc sử dụng ngôn ngữ Trung Quốc

5

PLO 4.1

Khái quát kiến thức về phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành tiếng Trung Quốc để hỗ trợ việc nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn

5

PLO 4.2

Phát triển nguyên tắc, phương pháp và xây dựng quy trình rèn luyện, trau dồi các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để sử dụng thành thạo tiếng Trung Quốc trong giao tiếp xã hội và công sở

5

PLO 4.3

Sử dụng các phần mềm, ứng dụng công nghệ cho học tập, nghiên cứu trong các lĩnh vực thương mại, biên phiên dịch và giảng dạy tiếng Trung Quốc

5

PLO 5

Tổng hợp kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành các hoạt động chuyên môn sử dụng ngôn ngữ Trung Quốc

5

PLO 5.1

Áp dụng hệ thống thuật ngữ tiếng Trung Quốc thuộc các lĩnh vực thương mại, biên phiên dịch và giảng dạy

3

PLO 5.2

Tổng hợp kiến thức chuyên ngành về quản trị nguồn nhân lực, tiếp thị, và các hoạt động nghiệp vụ kinh tế, thương mại, giáo dục cho định hướng nghề nghiệp như: giảng dạy tiếng Trung Quốc, biên dịch và phiên dịch, thư ký văn phòng, kinh doanh thương mại, quan hệ công chúng, nghiệp vụ du lịch .

5

PLO 5.3

Phân tích, giải quyết các tình huống công việc mô phỏng thực tế dựa trên kiến thức về ngôn ngữ và chuyên ngành

4

b

Kỹ năng

 

PLO 6

Kết hợp kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp

5

PLO 6.1

Thực hiện các kỹ năng ngôn ngữ để giải quyết các vấn đề liên quan đến biên, phiên dịch trong công việc

2

PLO 6.2

Áp dụng các kiến thức lý thuyết tiếng và thực hành tiếng để lý giải các hiện tượng ngôn ngữ trong nghiên cứu

3

PLO 6.3

Phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực thương mại, biên phiên dịch và giảng dạy

4

PLO 7

Thực hiện thành thạo kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác

5

PLO 7.1

Thiết kế chương trình quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng bằng tiếng Trung Quốc

5

PLO 7.2

                

Soạn ra kế hoạch phát triển nghề nghiệp tương liên quan đến  ngôn ngữ Trung Quốc với các lĩnh vực kinh tế thương mại, phiên phiên dịch, giảng dạy tiếng Trung Quốc

5

PLO 7.3

Kết hợp các kiến thức ngôn ngữ, kiến thức văn hoá và kiến thức thương mại cho công việc tương lai

5

PLO 8

Phản biện phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi

5

PLO 8.1

Thích ứng môi trường làm việc mới, lắng nghe ý kiến đóng góp, thích nghi với môi trường đa văn hoá, liên văn hoá

4

PLO 8.2

Áp dụng thuần thục phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ  chuyên ngành và liên ngành

3

PLO 8.3

Xây dựng các kỹ năng tranh luận, hùng biện, phản biện trong lĩnh vực ngôn ngữ

5

PLO 9

Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm

 5

PLO 9.1

Thiết lập các mối quan hệ trong làm việc nhóm để giải  quyết các công việc tốt hơn

 4

PLO 9.2

Tổ chức chương trình hành động hiệu quả, có chất lượng trong làm việc nhóm

4

PLO 9.3

Thảo luận chia sẻ ý kiến, hình thành kỹ năng lắng nghe và phát biểu ý kiến trong làm việc nhóm

3

PLO 10

Truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp;

4

PLO 10.1

Thực hành kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua các môn học thực hành tiếng

1

PLO 10.2

Áp dụng thuần thục các kỹ năng giao tiếp, kiến thức thương mại, kiến thức ngôn ngữ để giải quyết nhiệm vụ liên quan đến công việc

4

PLO 10.3

Nhận thức điều chỉnh cách thức giao tiếp phù hợp với môi trường liên văn hoá, đa văn hoá

1

PLO 11

Sử dụng thành thạo ngoại ngữ 2 theo bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam

5

PLO 11.1

Thực hành các kỹ năng của ngôn ngữ 2 trong giao tiếp thường ngày

1

PLO 11.2

Áp dụng phương pháp học ngôn ngữ 2 cho việc phát triển kỹ năng ngôn ngữ 2 về sau

3

PLO 11.3

Giải quyết các vấn đề liên quan đến công việc có sử dụng ngôn ngữ 2

5

c

Mức độ tự chủ và trách nhiệm

 

PLO 12

Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm

5

PLO 12.1

Áp dụng các kỹ năng đã học, đưa ra ý tưởng và lên kế hoạch thực hiện ý tưởng độc lập có trách nhiệm và hiệu quả

 4

PLO 12.2

Lên kế hoạch thực hiện ý tưởng cùng với nhóm làm việc hoặc công tác một cách có trách nhiệm và hiệu quả

 4

PLO 12.3

Xây dựng chiến lược phát triển cho cá nhân và tập thể

5

PLO 13

Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định

4

PLO 13.1

Hướng dẫn và chỉ dẫn cho người khác các quy trình thủ tục công việc

3

PLO 13.2

Giám sát công việc của người khác khi được giao

4

PLO 13.3

Giám sát công việc của tập thể khác khi được giao

4

PLO 14

Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân

5

PLO 14.1

Lên kế hoạch để thực hiện các nội dung công việc chuyên môn một cách khoa học  

4

PLO 14.2

Đánh giá các nội dung công việc chuyên môn một cách chính xác

5

PLO 14.3

Thuyết phục và bảo vệ quan điểm cá nhân liên quan đến công tác chuyên môn

4

PLO 15

Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động

5

PLO 15.1

Lập kế hoạch chi tiết cho công việc chuyên môn có liên quan đến việc sử dụng nhiều nguồn lực trong cơ quan, đơn vị

5

PLO 15.2

Triển khai phối hợp, điều phối nhiều nguồn lực trong cơ quan, đơn vị để thực hiện nhiệm vụ hoặc công việc được giao

4

PLO 15.3

Đánh giá và cải thiện các hoạt động liên quan đến công việc liên quan đến việc huy động nhiều nguồn lực khác nhau trong cơ quan, đơn vị 

5