STT

Tên biểu mẫu

Nội dung cần thực hiện

Tải về

1

Mẫu 1. Đăng ký Khóa luận

Sinh viên tải và nhập thông tin sau đó nộp cho CVHT để CVHT tổng hợp theo Mẫu 2.

Download

2

Mẫu 2. Tổng hợp Danh sách đăng ký KLTN theo lớp

CVHT tập hợp danh sách sinh viên lớp mình đăng ký thực hiện KLTN vào tuần 8-10 của học kỳ 6 và nộp về Văn phòng khoa vào tuần 11 của học kỳ 6 để Khoa phân công GVHD.

 

Download
3

Mẫu 3A. Hướng dẫn trình bày Khóa luận (Ngôn ngữ Anh)

Sinh viên tải biểu mẫu về để biết cách thức trình bày Khóa luận tốt nghiệp.

Download

4

Mẫu 3b. Hướng dẫn trình bày Khóa luận (Ngôn ngữ Trung Quốc)

Sinh viên tải biểu mẫu về để biết cách thức trình bày Khóa luận tốt nghiệp.

Download
5 Biểu mẫu hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp

Giảng viên tải các biểu mẫu chuẩn bị cho hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp

Download