STT

Tên biểu mẫu

Nội dung cần thực hiện

Tải về

1

Mẫu 1. Đăng ký thực tập 

Sinh viên tải và nhập thông tin sau dó nộp cho CVHT để CVHT tổng hợp theo Mẫu 2.

Download

2

Mẫu 2. Tổng hợp Danh sách đăng ký thực tập theo lớp

CVHT tập hợp danh sách sinh viên lớp mình đăng ký thực tập vào tuần 8-10 của học kỳ 6 và nộp về Văn phòng khoa vào tuần 11 của học kỳ 6 để khoa phân công GVHD.

 

Download

3

Mẫu 3a. General Report 

 

Dành cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh viết Báo cáo thực tập tổng hợp và nộp lại theo Kế hoạch thực tập của Khoa đã ban hành cho đợt thực tập.

 

Download

4

Mẫu 3b. 综合报告

 

 

Dành cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc viết Báo cáo thực tập tổng hợp và nộp lại theo Kế hoạch thực tập của Khoa đã ban hành cho đợt thực tập.

 

Download

5

Mẫu 4a. Internship Report Report 

 

Dành cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh viết Báo cáo thực tập chuyên đề và nộp lại theo Kế hoạch thực tập của Khoa đã ban hành cho đợt thực tập.

 

Download

6

Mẫu 4b. 综合报告

 

 

Dành cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc viết Báo cáo thực tập chuyên đề và nộp lại theo Kế hoạch thực tập của Khoa đã ban hành cho đợt thực tập.

 

Download

7

Mẫu 5. Nhận xét của Doanh nghiệp

Sinh viên cần in ra và đính kèm chung trong quyển Báo cáo thưc tập chuyên đề để doanh nghiệp nhận xét và đánh giá điểm về kết quả quá trình thực tập tại doanh nghiệp. 

 

Download

8

Mẫu 6. Nhận xét của GVHD

Sinh viên cần in và đính kèm trong trong quyển báo cáo thực tập chuyên đề để GVHD nhận xét và đánh giá điểm về kết quả quá trình thực tập tại tốt nghiệp. 

 

Download

9

Mẫu 7. Kế hoạch thực tập

Sinh viên cần hoàn thành Kế hoạch thực tập để GVHD kiểm soát và hỗ trợ đôn đốc sinh viên thực hiện đúng kế hoạch.

Download

10

Link: Nộp Báo cáo thực tập 

Sinh viên bắt buộc phải nộp File Báo cáo thực tập sau khi đã thông qua GVHD và trước khi in ấn bản giấy. Thư ký Khoa sẽ kiểm tra có đầy đủ bản File (giống hoàn toàn với bản in) thì mới nhận bản in và cho Sinh viên ký tên Bảng điểm thực tập và nhận bản in Báo cáo thực tập. 

 

Link