STT

TÊN BIỂU MẪU – VĂN BẢN

DOWNLOAD

I.

Thực tập tốt nghiệp

 

1 Sinh viên điền Link đăng ký đơn vị thực tập, để Khoa ra quyết định Thực tập.  Link
2 Sinh viên viết Kế hoạch thực tập để GVHD đóng góp ý kiến và hướng dẫn các Nội dung liên quan đến thực tập tổng hợp và Thực tập chuyên đề Download
3 Sinh viên và GVHD sử dụng mẫu này để hoàn thành Đánh giá thực tập Tổng hợp Download
4 Sinh viên viết Báo cáo thực tập chuyên đề và nộp cho GVHD chấm theo quy định Download
5 Nhận xét của Đơn vị thực tập (mẫu rời) Download
6 Sinh viên bắt buộc phải nộp File Báo cáo thực tập sau khi đã thông qua GVHD và trước khi in ấn bản giấy. Thư ký Khoa sẽ kiểm tra có đầy đủ bản File (giống hoàn toàn với bản in) thì mới nhận bản in và cho Sinh viên  ký tên Bảng điểm thực tập và nhận bản in Báo cáo thực tập.  Link

7

Phiếu chấm điểm chuyên đề

Download

II.

Sinh hoạt lớp

 

1

Biên bản sinh hoạt lớp có cố vấn học tập

Download

2

Điểm danh sinh viên tham gia, tham dự sự kiện

Download

III

Biểu mẫu cho Bài tập lớn /dự án

 

1

Hướng dẫn thực hiện Bài tập lớn/ dự án

Download

2

File tiểu luận bài tập lớn

Download

IV

Khóa luận tốt nghiệp

 

1

Phiếu giao nhiệm vụ khóa luận tốt nghiệp

Download

V

Biểu mẫu cho sinh viên không chuyên

 

1

Đơn xác nhận học phần tương đương

Download

2

Đơn thay thế học phần

Download

3

Đơn miễn giảm học phần

Download

4

Đơn hủy học phần

Download

5

Đơn hoãn thi

Download

6

Đơn xin mở thêm số lượng cho lớp học phần

Download

VI

Biểu mẫu nghiên cứu Khoa học cho sinh viên

 

1

Biểu mẫu tham gia nghiên cứu Khoa học

Download

2

Biểu mẫu đề tài cấp trường

Download

3

Hồ sơ đề xuất đề tài đặt hàng cấp trường

Download

4

Phiếu đánh giá kết quả thực hiện

Download