Sinh hoạt chào đón Tân sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc 2020-2021

Sinh hoạt chào đón Tân sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh 2020-2021

Họat động hỗ trợ tuyển sinh 15/06/2020

Hội thi Olympic chuyên ngữ toàn quốc 30/10/2020

Lễ tốt nghiệp Khoa Ngoại ngữ 29/10/2020

 

Sinh hoạt giữa khóa HKI năm học 2019-2020

Chung kết Olympic không chuyên và Hội diễn văn nghệ 20-11_ 21-11-2019 

 

 

Lễ tốt nghiệp Khoa Ngoại ngữ HKII 2020-2021

ELT Upgrade 2019

Lễ tốt nghiệp Khoa Ngoại ngữ  năm 2022

The 4th International Conference on Language Teaching and Learning