Ký hiệu

Chủ đề chuẩn đầu ra

TĐNL

a

Kiến thức

 

PLO1

Vận dụng kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết sâu, rộng trong phạm vi của ngành ngôn ngữ Anh

5

PLO1.1

Tổng hợp kiến thức lý thuyết của ngôn ngữ Anh (ngữ âm, hình thái, cú pháp, ngữ nghĩa) làm nền tảng phát triển kỹ năng thực hành tiếng và lý giải các hiện tượng ngôn ngữ

5

PLO1.2

Phân tích, đối chiếu kiến thức cơ bản về các vấn đề văn hóa - xã hội giữa Anh, Mỹ, Việt Nam và vận dụng vào các tình huống giao tiếp xuyên văn hóa, đặc biệt trong công tác biên phiên dịch

4

PLO1.3

Xây dựng kiến thức nền tảng về lý luận và phương pháp dịch thuật để làm việc với tư cách là biên, phiên dịch viên, nhân viên giao dịch quốc tế tại các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước

5

PLO2

Áp dụng kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật

3

PLO2.1

Áp dụng các kiến thức cơ bản về giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng

3

PLO2.2

Áp dụng kiến thức về giáo dục pháp luật và quốc phòng an ninh

3

PLO2.3

Áp dụng kiến thức khoa học xã hội - nhân văn bổ trợ cho học tập và công tác liên quan đến ngôn ngữ Anh

3

PLO3

Sử dụng kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc

3

PLO3.1

Sử dụng kiến thức tin học văn phòng thiết yếu trong học tập và công việc

3

PLO3.2

Sử dụng các phần mềm, ứng dụng công nghệ cho học tập, nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh

3

PLO4

Lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong học tập, nghiên cứu và các lĩnh vực công việc sử dụng ngôn ngữ Anh

5

PLO4.1

Khái quát kiến thức về phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành tiếng Anh để hỗ trợ việc nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn

5

PLO4.2

Phát triển nguyên tắc, phương pháp và quy trình để rèn luyện, trau dồi các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết trong giao tiếp xã hội và công sở

5

PLO4.3

Tổng hợp kiến thức nền tảng về phương pháp dạy tiếng Anh, soạn giáo án, quy trình bài giảng và phương pháp kiểm tra, đánh giá trong giảng dạy tiếng Anh

5

PLO5

Tổng hợp kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành các hoạt động chuyên môn sử dụng ngôn ngữ Anh

5

PLO5.1

Áp dụng [TTN1] hệ thống thuật ngữ tiếng Anh thuộc các lĩnh vực kinh tế, thương mại

3

PLO5.2

Tổng hợp [TTN2] kiến thức chuyên ngành về quản trị nguồn nhân lực, tiếp thị, và các hoạt động nghiệp vụ kinh tế, thương mại, giáo dục cho định hướng nghề nghiệp như: giảng dạy tiếng Anh, biên dịch và phiên dịch, thư ký văn phòng, kinh doanh thương mại, quan hệ công chúng, nghiệp vụ du lịch

5

PLO5.3

Phân tích, giải quyết các tình huống công việc mô phỏng thực tế dựa trên kiến thức về ngôn ngữ và chuyên ngành

4

b

Kỹ năng

 

PLO6

Kết hợp kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp

5

PLO6.1

Kết hợp các kỹ năng ngôn ngữ để giải quyết các vấn đề liên quan đến biên, phiên dịch trong công việc

5

PLO6.2

Kết hợp các kiến thức lý thuyết tiếng và thực hành tiếng để lý giải các hiện tượng ngôn ngữ trong nghiên cứu

5

PLO6.3

Giải quyết các vấn đề liên quan đến marketing, nhân sự, giao dịch mua - bán dựa trên kiến thức thương mại được trang bị

5

PLO7

Thực hiện thành thạo kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác

5

PLO7.1

Thiết kế chương trình quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng bằng tiếng Anh

5

PLO7.2

Soạn ra kế hoạch phát triển nghề nghiệp tương lai liên quan đến lĩnh vực ngôn ngữ và thương mại

5

PLO7.3

Kết hợp các kiến thức ngôn ngữ, kiến thức văn hoá và kiến thức thương mại cho công việc tương lai

5

PLO8

Phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi

5

PLO8.1

Thích ứng với môi trường làm việc đa văn hoá, liên văn hoá

4

PLO8.2

Hình thành phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ chuyên ngành và liên ngành

5

PLO8.3

Phát triển kỹ năng tranh luận, hùng biện, phản biện trong lĩnh vực ngôn ngữ

4

PLO9

Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm

5

PLO9.1

Giải quyết các mâu thuẫn trong làm việc nhóm

5

PLO9.2

Tạo nên chương trình hành động hiệu quả, có chất lượng trong làm việc nhóm

5

PLO9.3

Hình thành kỹ năng lắng nghe và phát biểu ý kiến trong làm việc nhóm

4

PLO10

Truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp

4

PLO10.1

Hình thành kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua các môn học thực hành tiếng

4

PLO10.2.

Kết hợp các kỹ năng giao tiếp, kiến thức thương mại, kiến thức ngôn ngữ để giải quyết nhiệm vụ liên quan đến công việc

4

PLO10.3.

Tự động điều chỉnh cách thức giao tiếp phù hợp với môi trường liên văn hoá, đa văn hoá

4

PLO11

Sử dụng thành thạo  ngoại ngữ 2 theo bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam

5

PLO11.1

Kết hợp các kỹ năng của ngôn ngữ 2 trong giao tiếp thường ngày

4

PLO11.2

Hình thành phương pháp học ngôn ngữ 2 cho việc phát triển kỹ năng ngôn ngữ 2 về sau

5

PLO11.3.

Giải quyết các vấn đề liên quan đến công việc có sử dụng ngôn ngữ 2

5

c

Mức độ tự chủ và trách nhiệm

 

PLO12

Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm

5

PLO12.1

Đề xuất ý tưởng và lên kế hoạch thực hiện ý tưởng độc lập có trách nhiệm và hiệu quả

4

 

PLO12.2

Đề xuất ý tưởng và lên kế hoạch thực hiện ý tưởng cùng với nhóm làm việc hoặc công tác một cách có trách nhiệm và hiệu quả

4

PLO12.3

Xây dựng chiến lược phát triển cho cá nhân và tập thể

5

PLO13

Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định

4

PLO13.1

Hướng dẫn và chỉ dẫn cho người khác các quy trình thủ tục công việc

3

PLO13.2

Giám sát công việc của người khác khi được giao

4

PLO13.3

Giám sát công việc của tập thể khác khi được giao

4

PLO14

Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân

5

PLO14.1

Hoạch định các nội dung công việc chuyên môn một cách khoa học

5

PLO14.2

Đánh giá các nội dung công việc chuyên môn một cách chính xác

5

PLO14.3

Thuyết phục và bảo vệ quan điểm cá nhân liên quan đến công tác chuyên môn

4

PLO15

Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động

5

PLO15.1

Lập kế hoạch chi tiết cho công việc chuyên môn có liên quan đến việc sử dụng nhiều nguồn lực trong cơ quan, đơn vị

5

PLO15.2

Phối hợp, điều phối nhiều nguồn lực trong cơ quan, đơn vị để thực hiện nhiệm vụ hoặc công việc được giao

4

PLO15.3

Đánh giá và cải thiện các hoạt động liên quan đến công việc liên quan đến việc huy động nhiều nguồn lực khác nhau trong cơ quan, đơn vị

5