Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh

ㅤㅤ💕꧁༺.Khoa Ngoại ngữ.༻꧂ 💕

Giới thiệu

Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Khoa Ngoại ngữ được thành lập năm 2016

Chiến lược phát triển

Chiến lược phát triển

Định hướng phát triển của Khoa bao gồm nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường chất lượng và hiệu quả của công tác hợp tác quốc tế.

Tầm nhìn - Sứ mệnh của Khoa Ngoại ngữ

Tầm nhìn - Sứ mệnh của Khoa Ngoại ngữ

Đa dạng hóa các loại hình đào tạo, các chương trình đào tạo, từng bước áp dụng công nghệ thông tin trong đào tạo nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo ngang tầm các trường có thế mạnh về ngoại ngữ trong nước và khu vực.