Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh

ㅤㅤ💕꧁༺.Khoa Ngoại ngữ.༻꧂ 💕

Biểu mẫu Khoa Ngoại ngữ

Biểu mẫu Văn phòng Khoa

Biểu mẫu Văn phòng Khoa

Biểu mẫu sẽ được sử dụng để xử lí các công tác hành chính trong văn phòng với Khoa Ngoại ngữ và một vài đơn vị khác trong Nhà trường

Biểu mẫu Giảng viên

Biểu mẫu Giảng viên

Biểu mẫu giảng viên sẽ sử dụng để xử lí các công tác hành chính với Khoa Ngoại ngữ và một vài đơn vị khác trong Nhà trường