KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA NGOẠI NGỮ GIAI ĐOẠN 2016 - 2021 TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2026

Tầm nhìn

- Đa dạng hóa các loại hình đào tạo, các chương trình đào tạo, từng bước áp dụng công nghệ thông tin trong đào tạo nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo ngang tầm các trường có thế mạnh về ngoại ngữ trong nước và khu vực.

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học phục vụ công tác giảng dạy về ngôn ngữ, văn hóa, và lý luận và phương pháp giảng dạy ngoại ngữ; xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo đại học để đến 2023 được kiểm định đạt chuẩn MOET, ANU.

Sứ mệnh

- Đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ ngoại ngữ và kỹ năng sống, xây dựng ý thức học tập và nghiên cứu cho người học, nhằm đáp ứng với yêu cầu ngày càng cao của xã hội trong xu thế hội nhập và hợp tác quốc tế hiện nay;

- Đảm bảo điều kiện đầu ra về ngoại ngữ cho sinh viên và giảng viên của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM.

Chiến lược 

- Định hướng phát triển của Khoa bao gồm nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường chất lượng và hiệu quả của công tác hợp tác quốc tế. 

- Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, đồng bộ về cơ cấu, phát triển khoa Ngoại ngữ trở thành khoa đào tạo đa chức năng thích ứng trong thời đại mới, và là đơn vị chuyên môn về khảo thí ngoại ngữ quốc gia.

- Tiếp tục hoàn thiện chương trình đào tạo đại học (và sau đại học sau vào năm 2025), từng bước nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội

 

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA NGOẠI NGỮ GIAI ĐOẠN 2021 - 2026 TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

Tầm nhìn

- Đa dạng hóa các loại hình đào tạo, các chương trình đào tạo, từng bước áp dụng công nghệ thông tin trong đào tạo nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo ngang tầm các trường có thế mạnh về ngoại ngữ trong nước và khu vực.

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học phục vụ công tác giảng dạy về ngôn ngữ, văn hóa, và lý luận và phương pháp giảng dạy ngoại ngữ; xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo đại học để đến 2028 được kiểm định đạt chuẩn MOET, ANU

Sứ mệnh

- Đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ ngoại ngữ và kỹ năng sống, xây dựng ý thức học tập và nghiên cứu cho người học, nhằm đáp ứng với yêu cầu ngày càng cao của xã hội trong xu thế hội nhập và hợp tác quốc tế hiện nay;Đảm bảo điều kiện đầu ra về ngoại ngữ cho sinh viên và giảng viên của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM.

Chiến lược

- Bảo đảm 100% tham gia nghiên cứu khoa học và thực hiện đủ Khối lượng NCKH do Nhà trường quy định, nâng cao năng lực NCKH,

- Phấn đấu hàng năm có ít nhất 20% giảng viên công bố bài báo quốc tế.Phấn đấu đến năm 2025 có 25% cán bộ có học vị tiến sỹ trở lên, và 100% giảng viên có trình độ thạc sĩ.

- Tiếp tục hoàn thiện Chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận CDIO và tạo chuyển biến mạnh mẽ về phương pháp dạy và học đáp ứng yêu cầu xã hội.

- Sử dụng hiệu quả trang web của khoa (www.knn.hufi.edu.vn) để làm công tác truyền thông và kết nối cựu sinh viên.

- Mở mã ngành đào tạo thạc sĩ Ngôn ngữ Anh năm 2027.