Tầm nhìn

- Đa dạng hóa các loại hình đào tạo, các chương trình đào tạo, từng bước áp dụng công nghệ thông tin trong đào tạo nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo ngang tầm các trường có thế mạnh về ngoại ngữ trong nước và khu vực.
- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học phục vụ công tác giảng dạy về ngôn ngữ, văn hóa, và lý luận và phương pháp giảng dạy ngoại ngữ; xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo đại học để đến 2023 được kiểm định đạt chuẩn MOET, ANU

Sứ mệnh

- Đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ ngoại ngữ và kỹ năng sống, xây dựng ý thức học tập và nghiên cứu cho người học, nhằm đáp ứng với yêu cầu ngày càng cao của xã hội trong xu thế hội nhập và hợp tác quốc tế hiện nay;
- Đảm bảo điều kiện đầu ra về ngoại ngữ cho sinh viên và giảng viên của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM.